Tuesday, 03 May 2016
You are here:

Main Menu

Documents Centre

Log inระเบียบว่าด้วยการลาสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ PDF Print E-mail
Wednesday, 22 December 2010 15:03

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต จำกัด
ว่าด้วย
การลาสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์..2553

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 72(8) และข้อ 100(10) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6/2553 วันที่ 3 กันยายน 2553 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการลาสำหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต จำกัด ว่าด้วยการลาสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ..2553”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2553 เป็นต้นไป

การลาป่วย

ข้อ 3. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จะลาป่วยตามธรรมดาเพื่อรักษาตัวได้ไม่เกิน 30 วัน ในปีหนึ่งๆ โดยได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างเต็ม

เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งป่วยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบัติงานในหน้าที่ จะลาป่วยโดยได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างเต็มได้ตลอดเวลาที่ต้องรักษาตัวแต่ไม่เกิน 60 วัน

การลาป่วยต่อเนื่องกัน 3 วัน ต้องยื่นใบตรวจรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งพร้อมกับใบลา

การลาคลอดบุตร

ข้อ 4. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จะลาคลอดบุตรได้ตามความจำเป็น โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มไม่เกิน 45 วัน ทั้งนี้ ให้ยื่นใบตรวจรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งพร้อมกับใบลา

การลากิจส่วนตัว

ข้อ 5. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จะลากิจส่วนตัวได้โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มในปีหนึ่งๆ ไม่เกิน 3 วัน

การลาพักผ่อน

ข้อ 6. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จะลาพักผ่อนประจำปีในปีหนึ่งๆ ได้ 6 -10 วันทำการ ตามระดับตำแหน่งงาน แต่ใน ปีที่เริ่มทำงาน ถ้าได้รับการบรรจุไม่ครบ 12 เดือน ไม่มีสิทธิ์ลาพักผ่อนในปีนั้น

ระดับเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 วัน

ระดับหัวหน้าแผนก จำนวน 8 วัน

ระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป จำนวน 10 วัน

ถ้าในปีใด เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจำปี หรือลาพักผ่อนประจำปีแล้วแต่ไม่ครบตาม สิทธิ์ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้น รวมเข้ากับปีต่อไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสม สามารถยกไปปีถัดไปได้ไม่เกิน 3 วัน

การลาอุปสมบท

ข้อ 7. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ ซึ่งยังไม่เคยอุปสมบทและได้ทำงานประจำในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีจะ ลาเพื่ออุปสมบทได้โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มไม่เกิน 30 วัน และ สามารถใช้สิทธิ์ได้ครั้งเดียวตลอดอายุงาน

ในกรณีที่ลาสิกขาบทก่อนครบกำหนดวันลา ผู้นั้นจะต้องกลับเข้าทำงานภายใน 7 วัน นับแต่วันลาสิกขาบทและถือว่าวันลาอุปสมบทเป็นอันสิ้นสุด

การลาเข้าระดมราชการทหาร

ข้อ 8. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ถูกเรียกเข้าระดมราชการทหาร ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายระดมเป็นต้น และไปเข้าระดมตามวันเวลาในหมายระดมนั้นเวลาที่เข้าระดมราชการทหารนี้ให้ได้รับเงินเดือนเต็ม

การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

ข้อ 9. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามผู้ใดยังไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ และได้ทำงานประจำในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีจะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ ซาอุดิอารเบีย ต้องยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเสนอตามลำดับจนถึง คณะกรรมการดำเนินการ เมื่อได้รับอนุญาติแล้วจึงจะหยุดงานเพื่อไปประกอบพิธีดังกล่าวได้ โดยได้รับเงินเดือนเต็มมีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ครั้งเดียวตลอดอายุงาน

การขออนุญาตลา

ข้อ 10. ผู้ขออนุญาตต้องเสนอใบลาตามแบบของสหกรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจอนุญาตการลาโดยเร็ว

ข้อ 11. ผู้ขออนุญาตลาป่วยหรือลาคลอดบุตร ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันเริ่มลา เว้นแต่อาการป่วยทำให้ไม่สามารถเสนอใบลาในวันดังกล่าว จึงให้เสนอใบลาในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลด้วย

ข้อ 12. ผู้ขออนุญาตลากิจส่วนตัวหรือลาพักผ่อน ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันที่เริ่มลาตามสมควร และต้องได้รับอนุญาตก่อนแล้วจึงหยุดงานเพื่อกิจส่วนตัวหรือพักผ่อนได้ แต่ในกรณีลากิจส่วนตัวที่มีเหตุจำเป็นอันไม่อาจรอรับอนุญาตก่อนได้ จะเสนอใบลาพร้อมทั้งชี้แจงเหตุจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชา แล้วหยุด งานเพื่อกิจส่วนตัวนั้นก็ได้

ข้อ 13. ผู้ขออนุญาตอุปสมบทต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าก่อนวันอุปสมบทไม่น้อยกว่า 30 วัน เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการแล้ว จึงหยุดงานเพื่ออุปสมบทได้

ข้อ 14. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งถูกเรียกเข้าระดมราชการทหาร เมื่อได้รายงานและเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้ไปเข้าระดมตามที่กำหนดในหมายเรียกเข้าระดมนั้นได้โดยไม่ต้องรอรับคำสั่งอนุญาต

ผู้มีอำนาจอนุญาตการลา

ข้อ 15. ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ให้ประธานกรรมการมีอำนาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ทุกกรณีตามระเบียบนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ซึ่งลาป่วย ลาคลอดบุตร หรือ ลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนครบกำหนดตามระเบียบแล้ว ถ้าขอลาต่อโดยประธานกรรมการเห็นว่ามี เหตุผลพิเศษให้ประธานกรรมการขออนุมัติคณะกรรมการดำเนินการเพื่ออนุญาตให้ลาต่อไปได้ แต่ไม่ให้ ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างตลอดการลา

การนับวันลา

ข้อ 16. ถ้าวันหยุดทำงานของสหกรณ์อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน ให้นับวันหยุดทำงานดังกล่าวเป็นวันลาด้วย ซึ่งผู้ขออนุญาตลาต้องระบุรวมไว้ในใบลา

ข้อ 17. ถ้าผู้ได้รับอนุญาตให้ลาถูกเรียกกลับเข้าทำงานก่อนครบกำหนดการลาตามความในข้อ 19 ให้ถือว่าวันลาสุดสิ้นในวันก่อนวันกลับเข้าทำงาน หรือในวันก่อนวันเดินทางกลับแล้วแต่กรณี

ข้อเบ็ดเตล็ด

ข้อ 18. ถ้าสหกรณ์เห็นว่ามีความจำเป็นแก่กิจการของสหกรณ์ จะเรียกให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ลา กลับเข้าทำงานก่อนครบกำหนดการลาก็ได้

ข้อ 19. การหยุดงานโดยไม่เสนอใบลาตามระเบียบนี้ หรือการหยุดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลาตามระเบียบนี้ เว้นแต่เกิดจากเหตุสุดวิสัยให้ถือเป็นการขาดงานและให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้างตามส่วนเฉลี่ยรายวันตลอดเวลาขาดงาน นอกจากนั้นให้พิจารณาลงโทษผิดวินัยสำหรับผู้ขาดงานตามควรแก่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2553

นายนิยม ทัศนีย์ทิพากร

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต จำกัด

Last Updated on Wednesday, 22 December 2010 15:27